Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nieruchomości Nieruchomości
WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGOO PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI
 
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek (wniosek do pobrania)
OPŁATY
 • Nie podlega (art. 2 ust. 1 pkt 1h Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • Urząd Gminy Lipka, Referat administracyjny, Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Pokój Nr 6,
  tel. 067 266 50 41, wew. 20
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • Wydanie postanowienia
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
TRYB ODWOŁAWCZY
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 7 dni od doręczenia
DO POBRANIA

WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU DZIAŁKI

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie MSWiA  oraz Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (wniosek do pobrania) 

OPŁATY

 • Od wydania decyzji - 10,00 zł

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Gminy Lipka, Referat administracyjny, Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Pokój Nr 6,
  tel. 067 266 50 41, wew. 20 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja administracyjna zatwierdzająca ustalone granice lub decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 14 dni od doręczenia

DO POBRANIA

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości, (wniosek do pobrania)
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości - aktualny protokół badania księgi wieczystej,
 • Wypis z rejestru, katastru nieruchomości
 • Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
 • Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

OPŁATY

 • Nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1h Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Gminy Lipka, Referat administracyjny, Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Pokój Nr 6,
  tel. 067 266 50 41, wew. 20

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie decyzji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie mniej niż w ciągu dwóch miesięcy

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia

DO POBRANIA

WYDANIE POSTANOWIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie MSWiA  oraz Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (wniosek do pobrania) 

OPŁATY

 • Od wydania decyzji - 10,00 zł,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Gminy Lipka, Referat administracyjny, Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Pokój Nr 6,
  tel. 067 266 50 41, wew. 20

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja administracyjna zatwierdzająca ustalone granice lub decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 14 dni od doręczenia

DO POBRANIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik
 • Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś  mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej;
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w czterech(4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
  • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w czterech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

OPŁATY

 • We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
  • 205,00 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
  • 17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Lipka

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie decyzji administracyjnej  następuje w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnych  w terminie do 3 miesięcy

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka

DO POBRANIA

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (do pobrania)

OPŁATY

 • Wydanie wypisu z planu podlega opłacie skarbowej 30 zł (do 5 stron) lub 50 zł (powyżej 5 stron)
 • wydanie wyrysu z planu 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
 • Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu: BS Lipka Nr 41894300040000025720000010 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Gminy Lipka, Referat administracyjny, Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Pokój Nr 6,
  tel. 067 266 50 41, wew. 20

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W terminie 14 dni

DO POBRANIA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA I STUDIUM

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 14czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (wniosek do pobrania)

OPŁATY

 • Zgodnie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Opłata skarbowa za zaświadczenie: 17,00 (siedemnaście złotych)
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17,00 (siedemnaście złotych)
 • Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu: BS Lipka Nr 41894300040000025720000010

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Gminy Lipka, Referat administracyjny, Stanowisko ds. gospodarki gruntami, Pokój Nr 6,
  tel. 067 266 50 41, wew. 20 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie zaświadczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W terminie 7 dni

DO POBRANIAdata wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przez
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin39
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@