Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lipka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r.  poz. 2277 z późn. zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)
 • Uchwała Nr XXXX/276/18RADY GMINY LIPKA z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lipka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała nr XXXX/275/18RADY GMINY LIPKA z dnia 28 czerwca 2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipka
 • Uchwała nr XXXX/277/18 RADY GMINY LIPKA z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lipka

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty

OPŁATY

 • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu w BS Lipka   41 8943 0004 0000 0257 2000 0010 przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2019r.  poz. 2277 z późn. zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Gminy w Lipce - pokój nr 1, tel. 067 266-50-41 wew. 13 e-mail: dzialalnosc.lipka@pnet.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów
 
TRYB ODWOŁAWCZY

 • Na postanowienie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia
 • Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Lipka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane przez Wójta Gminy jednorazowe zezwolenia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

DO POBRANIA

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r.  poz. 2277 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)
 • Uchwała Nr XXXX/276/18 RADY GMINY LIPKA z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lipka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała nr XXXX/275/18 RADY GMINY LIPKA z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipka
 • Uchwała nr XXXX/277/18 RADY GMINY LIPKA z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lipka
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • jeżeli punkt sprzedaży będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - dołącz kopię pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania)
 • kopię decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 • Oryginały dokumentów do wglądu
 • Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym

OPŁATY

 • Jeżeli rozpoczynasz działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosisz opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia
 • Jeżeli prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia w tym samym punkcie wnosisz opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży za rok poprzedni dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
 • Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
 • O terminie odbioru zezwolenia oraz numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia
 • Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
  • Opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipka - Bank Spółdzielczy w Lipce  nr 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010
 • Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy.
 • Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
  • osobiście z dowodem osobistym
  • przez pełnomocnika
  • za pośrednictwem poczty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Do 30 dni od złożenia wniosku
 
WAŻNE INFORMACJE
 
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu
  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipka.

 • Przedsiębiorco:
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po rozpatrzeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z Uchwałami Rady Gminy Lipka w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipka  oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lipka miejsc ich sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
 • Jeżeli prowadziłeś w ciągu roku sprzedaż napojów alkoholowych, musisz złożyć do 31 stycznia następnego roku, pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”.
 • Wartość sprzedaży
  • Kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 • Pamiętaj, aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi).
 • Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 • Opłaty za zezwolenie płaci się co roku w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
 • Jeżeli zapomniałeś o opłacie lub nie zdążyłeś jej wpłacić w terminie, możesz opłacić opłatę powiększoną o 30% w dodatkowym 30-dniowym terminie. Po tym terminie zezwolenie wygaśnie.
 • Jeżeli twoje zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia w tym samym punkcie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 • Udzielenie zgody jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego w budynkach, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe potrzebna jest uchwała.
 • Zgoda użytkownika, zarządcy lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwaledata wytworzenia2020-04-01
data udostępnienia2020-04-01
sporządzone przezGręba Monika
opublikowane przezArkadiusz Porbes
ilość odwiedzin25
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 41, fax: 67 266 57 55, gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@